Systematisk och strukturerad kartläggning
Helhetssyn för att arbeta vidare
Utbildningar som ger kunskap och främjar hälsa

 


För att arbeta systematiskt och strukturerat med arbetsmiljöfrågor måste man se till  helheten, där både de fysiska och även de psykiska och sociala faktorerna beaktas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Systematisk och strukturerad kartläggning

Varje företag är skyldigt att arbeta systematiskt för en bättre arbetsmiljö. Vårt arbete lägger grunden till ett effektivt arbetsmiljöarbete. Det betyder att ett långsiktigt systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete påverkar lönsamhet, hälsa, trivsel och effektivitet i positiv riktning. Det skapar förutsättningar för att långsiktigt minska negativa effekter av sjukfrånvaro, arbetsskador, olycksfall och psykisk ohälsa.

Helhetssyn för att arbeta vidare

För att ta ett helhetsgrpp  börjar vi med en strukturerad intervju med chefer som har personalansvar och arbetsmiljöansvar. Vi ger ansvariga möjlighet att resonera kring frågor som rör arbetsmiljöarbetets inriktning, organisation och resultat, arbetsmiljöregler och rutiner vid frånvaro och rehabilitering inom den egna verksamheten.

Vi gör en bedömning av arbetsmiljöarbetets status utifrån verifierade bedömningskriterier. Resultatet av vårt arbete presenterar vi i en rapport med en tydlig översikt för er arbetsplats och konkreta förslag på åtgärder. Resultatet säkerställer att det finns kompetens hos berörda chefer att ta emot ledningens fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt att arbetsmiljöarbetet fortsätter att utvecklas enligt företagets intentioner

Utbildningar

Vi utbildar er i hur ni kan arbeta med Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) och hur ni får in det som en enkel rutin i vardagen!

  • Vad säger Arbetsmiljölagen?
  • Hur arbetar man med SAM på ett bra sätt?
  • Hur identifiera och bedöma risker i arbetsmiljön?
  • Vilka åtgärder kan förebygga ohälsa och olycksfall?
  • Hur hanterar vi fysiska, psykiska och psykosociala delar av arbetsmiljön?
  • Kriser och konflikter – hur agerar vi?
  • Hur arbetar ett skyddsombud?

Kontakta oss för att boka ett arbetsplatsbesök eller en utbildning 046-286 88 60 (telefontid vardagar 8-17)

046-286 88 60 (telefontid vardagar 8-17)

Betahälsan AB, Ideon Science Park, Beta 6-huset, bottenplan, Scheelevägen 17, 223 70 LUND, org nr 556754-9430