Stresshantering och arbetsorganisation

Vi hittar de svaga punkterna i organisationen
PASS-profilen som strategiskt verktyg
Återkoppling utvärdering och samtal

 


Stresshantering i arbetslivet handlar om att skapa en miljö som inbjuder och stimulerar till utveckling av både verksamheten som helhet och medarbetarna som individer. Att fungera i arbetslivet idag innebär ofta mycket stress. Nedskärningar, omorganiseringar, besparingar, outsourcing, omläggningar av scheman – det finns många anledningar till att arbetsorganisationer förändras. Är omorganisationen till det sämre riskerar de anställda konflikter, ohälsa och sjukskrivningar.

Att dessutom få arbete och privatliv att gå ihop kan vara ett pussel, inte minst om man har barn och familj. Detta ställer stora krav på individen och kan i kombination med konflikter och stressmoment på arbetsplatsen skapa ohälsa.

Vi hittar de svaga punkterna i organisationen

Våra psykologer och beteendevetare arbetar med organisationsutveckling, kommunikationsträning, konflikthantering, ledarskaps- och grupputveckling. Vi har även enskilda samtal med psykolog privat eller via ditt företag. Med hjälp av Passprofilen synliggörs styrkor och förbättringsområden hos individen, gruppen och organisationen. Det blir lättare att genomföra rätt åtgärder.

PASS-profilen som strategiskt verktyg

Vi jobbar med stresshantering på både individ- och gruppnivå. Till vår hjälp har vi PASS-profilen. Ett verktyg som visar var ursprunget till stressfaktorerna finns. PASS-profilen definierar de områden inom företaget som behöver förändras. Samtidigt visar testet om orsaken till problemen ligger på individ- eller organisationsnivå. Även positiva områden klarlägges.

Den största nyttan är delaktighet, engagemang, förståelse och fokus kring viktiga och nödvändiga förbättringsområden hos medarbetare, arbetsgrupp och ledning. Detta ger kvalitet, effektivitet och lönsamhet. Med Passprofilen fångas de medarbetare som är på väg in i en sannolik lång sjukskrivning innan sjukskrivningen och därmed undviks stora rehabiliteringskostnader.

Uppföljning

Återkoppling och insikten om styrkor och förbättringsområden ligger sedan som grund i det fortsatta utvecklingsarbetet. En uppföljning av passprofilen genomförs vanligtvis efter 6-12 månader för att följa upp och utvärdera effekterna av insatta åtgärder.

Kontakta oss för att boka en konsultation om stresshantering 046-286 88 60 (telefontid vardagar 8-17)

046-286 88 60 (telefontid vardagar 8-17)

Betahälsan AB, Ideon Science Park, Beta 6-huset, bottenplan, Scheelevägen 17, 223 70 LUND, org nr 556754-9430