FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

företagshälsovård

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Vinsterna med att investera i personalens hälsa och bra arbetsmiljö är många. Personalen mår bättre, produktiviteten ökar, sjukfrånvaron minskar och företaget blir mer attraktivt.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vår företagshälsovård på info@betahalsan.se eller på telefonnummer 046-888 38 80

Hälsoundersökning är en preventiv undersökning för att avgöra det allmänna hälsotillståndet. Vi kartlägger och skapar ett medvetande om risk för ohälsa och sjukdom. Lika viktigt är att stärka det friska. Hälsoundersökningarna ger ett bra underlag för att arbeta med årets hälsoinsatser, vilket kan ha stor påverkan på personalens mående och närvaro på arbetsplatsen.

I samband med hälsoundersökningen får deltagaren inloggning till ett eget hälsokonto, med en individuell rapport över resultaten. Företaget kan också få tillgång till statistik på det övergripande hälsoläget. Genom att jämföra statistik mot förgående hälsoundersökningar kan man se vilka resultat de hälsoinsatser som gjorts har gett.  

“En anställd med arbetsmiljöproblem kan ha ett produktionsbortfall på 38 procent, vilket motsvarar 15 timmar i veckan. Det är förenat med otroligt mycket pengar, för att inte tala om det personliga lidandet och ohälsan. Vi har helt enkelt inte råd att låta bli att investera i en frisk arbetsmiljö”, konstaterar Kerstin Nilsson, forskare inom folkhälsa och arbetsvetenskap vid Lunds universitet i en intervju om arbetsmiljö för tidningen Vetenskap och Hälsa .

På Försäkringskassans hemsida kan du räkna ut vad sjukfrånvaron kostar ditt företag.

Boka hälsoundersökning genom att maila Betahälsan på info@betahalsan.se,  eller ring på nummer 046 – 888 38 80.

 

Hälsoundersökningarna finns att beställa som Bas, eller Utökad, se nedan vad som ingår.

Hälsoundersökning Bas

 • Blodtryck, Vikt, BMI
 • Midjemått
 • Längd
 • Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Blodsocker(glukos)
 • Kondition
 • Kartläggning av levnadsvanor
 • Indelning i risk- eller friskgrupp
 • Individuell statistik
 • Gruppstatistik för företag

Hälsoundersökning Utökad

 • Allt som ingår i “Hälsoundersökning Bas”
 • EKG
 • Levervärden
 • Njurvärde
 • Blodvärde
 • Prostataprov (män)
 • Sköldkörtelprov (kvinnor)
 • Spirometri (rökare)

Boka hälsoundersökning genom att maila Betahälsan på info@betahalsan.se,  eller ring på nummer 046 – 888 38 80.

HÄLSOUNDERSÖKNING BAS

 

Frågor om livsstil och hälsa
Inför hälsoundersökningen besvaras frågor om hälsovanor och hur man mår. Tillsammans med sjuksköterska el. fysioterapeut går deltagaren igenom svaren.

Mätningar
Längd, vikt, midjemått, blodtryck, kolesterol och blodsocker mäts.

Konditionstest på cykel
Deltagaren cyklar i 8 min på en nivå som ger en lätt andfåddhet. Alla kan genomföra testet, oavsett om man är fysiskt aktiv eller inte. Konditionstestet är en viktig faktor för att bestämma risk för framtida sjukdom.

Ett främjande samtal
Samtalet ger deltagaren möjlighet att reflektera över livsstilens betydelse för hälsan, med fokus på nuläge och potentiella förändringar. 

Rapport på individ- och gruppnivå
Deltagaren får inlogg till ett hälsokonto med en sammanställd rapport över hälsoläget. Gruppstatistik kan också sammanställas som underlag för arbetsgivarens strategiska hälsoarbete (görs endast på grupper större än tio personer).

All personal på Betahälsan har tystnadsplikt. Inlämnade uppgifter samt det som tas upp i samtalen behandlas konfidentiellt

 

HÄLSOUNDERSÖKNING UTÖKAD

Allt ovan ingår och du träffar även en sjuksköterska vid ett separat tillfälle för EKG och provtagning. Provtagning av levervärde, njurvärde, blodvärde, prostataprov (män över 45 år) och sköldkörtelprov (kvinnor). 

Boka hälsoundersökning genom att maila Betahälsan på info@betahalsan.se,  eller ring på nummer 046 – 888 38 80.

Vi utför

 • Härdplastintyg
 • Körkortsintyg
 • Friskintyg
 • Nyanställningsintyg
 • Försäkringsintyg
 • Tjänstbarhetsintyg

Betahälsan jobbar för att undvika sjukskrivning. Om det inträffar träder vårt rehabiliteringsteam in för en så snabb arbetsåtergång som möjligt.

Teamet gör en helhetsbedömning av individens arbetsförmåga och sätter in de resurser som behövs för att den anställde ska fungera på arbetet.

Betahälsan gör även rehabutredningar och funktionsbedömningar vid behov

Rätt ergonomi – det billigaste sättet att skapa en god fysisk hälsa på arbetet!

Våra ergonomer gör

 • Anpassning av datorarbetsplats
 • Bedömning/kartläggning/anpassning vid andra arbetsuppgifter
 • Riskbedömningar för olika verksamheter på företaget
 • Ergonomiutredningar
 • Rapporter till Arbetsmiljöverket
 • Utbildning i lyftteknik och förflyttningar
 • Utbildar i SAM-Systematiskt ArbetsMiljöarbete, föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete
  gäller för alla arbetsgivare och innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten
  för att förebygga olyckor och ohälsa.

Vår arbetsmiljöingenjör gör

 • Kontroller av luft, ventilation, kemiska ämnen
 • Utbildar i SAM

Ni får alltid en rapport som beskriver problemet, direkt utförda åtgärder samt förslag på
eventuella ytterligare förändringar. Vi samarbetar med Ergohuset för smidig leverans av bra ergonomiprodukter.

Arbetsgivaren är skyldig att arbeta med SAM

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Vad innebär detta för ert företag?

Vi hjälper er att komma igång…

 • Vad säger Arbetsmiljölagen?
 • Hur arbetar man med SAM på ett bra sätt?
 • Hur identifiera och bedöma risker i arbetsmiljön?
 • Vilka åtgärder kan förebygga ohälsa och olycksfall?
 • Hur hanterar vi fysiska, psykiska och psykosociala delar av arbets-miljön?
 • Kriser och konflikter – hur agerar vi?
 • Hur arbetar ett skyddsombud?

Vi utbildar er i hur ni kan arbeta med Systematiskt Arbetsmiljöarbete – SAM och får in det som en enkel rutin i vardagen!

Våra psykologer och terapeuter arbetar med såväl individuella samtal, stresshantering och livscoaching (KBT, MI, Psykodynamisk) som organisationsutveckling, kommunikationsträning, konflikthantering, ledarskaps- och grupputveckling.  Samtalsstöd – Välkommen till en varm och trygg samtalsmiljö

Chef och/eller personal kan hamna i situationer som kräver samtalsstöd för att personen ska komma tillbaka till sin fulla potential. Betahälsans samtalsterapeut Martina Ekholm utgår från evidensbaserade metoder som Kognitiv Beteendeterapi KBT, Motiverande Samtal MI och Acceptance and Commitment Therapy ACT. I samtalet får personen strategiska verktyg för att klara av svårigheter som denna upplever på arbetsplatsen på ett nytt sätt. 

 

PASS-profilen som strategiskt verktyg 

Med hjälp av PASSprofilen synliggörs styrkor och förbättringsområden hos individen, gruppen och organisationen. Det blir då lättare att genomföra rätt åtgärder.

Vi jobbar med stresshantering på både individ- och gruppnivå. Verktyget visar var ursprunget till stressfaktorerna finns. PASS-profilen definierar både de områden inom företaget som behöver förändras och de områden som fungera bra. Samtidigt visar testet om orsaken till problemen främst ligger på individ- eller organisationsnivå.


 

Konflikthantering

En källa till dålig psykosocial arbetsmiljö är ofta konflikter eller bristande kommunikation. Vår psykolog Tord Emnert arbetar specifikt med kommunikationsträning och att lösa konflikter, nya som gamla.

 

Vi utför drog- och alkoholtest vid misstanke eller t.ex. nyanställning. Misstänker ni att er medarbetare missbrukar alkohol eller droger kan vi hjälpa er med stöd till både arbetsgivare och den anställde. Vi samarbetar även med företag som är specialiserade på insatser vid alkohol- och drogberoende. 

Boka tid hos vår massör Robert ”Bobby” Freij här: http://betaform.se/?page_id=16  eller kontakta oss om ni vill ha massage ute på företaget.


Behöver ni utbildning i Hjärt-lungräddning och första hjälpen kontakta oss.