FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Företagshälsovård i Lund

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD LUND

Vinsterna med bra företagshälsovård och att investera i personalens hälsa och arbetsmiljö är många. 

Personalen mår bättre, produktiviteten ökar, sjukfrånvaron minskar och företaget blir mer attraktivt. Vi stödjer er vid både fysisk och psykisk ohälsa, konflikter och arbetsmiljöproblem och har avtal med många försäkringsbolag.

Företagshälsovård via Betahälsan i Lund innebär bl a att vi gör hälsoundersökningar för att kartlägga risk för ohälsa och sjukdom och kunna arbeta med att stärka det friska. Undersökningarna ger ett bra underlag för årets hälsoinsatser.

företagshälsovård Lund

 

Hälsoundersökning Lund

 

Vår hälsoundersökning är en preventiv undersökning för att avgöra det allmänna hälsotillståndet. Vi kartlägger och skapar ett medvetande om risk för ohälsa och sjukdom. Lika viktigt är att stärka det friska. Hälsoundersökningarna ger ett bra underlag för att arbeta med årets hälsoinsatser, vilket kan ha stor påverkan på personalens mående och närvaro på arbetsplatsen.

Boka hälsoundersökning genom att maila Betahälsan på info@betahalsan.se,  eller ring på nummer 046 – 888 38 80

Hälsoundersökningarna finns att beställa som Bas, eller Utökad, se nedan vad som ingår.

Hälsoundersökning Bas

 • Blodtryck, Vikt, BMI
 • Midjemått
 • Längd
 • Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Blodsocker(glukos)
 • Kondition
 • Kartläggning av levnadsvanor
 • Indelning i risk- eller friskgrupp
 • Individuell statistik
 • Gruppstatistik för företag

Hälsoundersökning Utökad

 • Allt som ingår i “Hälsoundersökning Bas”
 • EKG
 • Levervärden
 • Njurvärde
 • Blodvärde
 • Prostataprov (män)
 • Sköldkörtelprov (kvinnor)
 • Spirometri (riskgrupper)
  företagshälsovård
  företagshälsovård hälsokontroll Lund

 

HÄLSOUNDERSÖKNING – SÅ GÅR DEN TILL

Frågor om livsstil och hälsa

Inför hälsoundersökningen besvaras frågor om hälsovanor och hur man mår. Tillsammans med sjuksköterska el. fysioterapeut går deltagaren igenom svaren.

Mätningar

Längd, vikt, midjemått, blodtryck, kolesterol och blodsocker mäts.

Konditionstest på cykel

Deltagaren cyklar i 8 min på en nivå som ger en lätt andfåddhet. Alla kan genomföra testet, oavsett om man är fysiskt aktiv eller inte. Konditionstestet är en viktig faktor för att bestämma risk för framtida sjukdom.

Ett främjande samtal

Samtalet ger deltagaren möjlighet att reflektera över livsstilens betydelse för hälsan, med fokus på nuläge och potentiella förändringar. 

Rapport på individ- och gruppnivå

Deltagaren får inlogg till ett hälsokonto med en sammanställd rapport över hälsoläget. Gruppstatistik kan också sammanställas som underlag för arbetsgivarens strategiska hälsoarbete (görs endast på grupper större än tio personer).

HÄLSOUNDERSÖKNING UTÖKAD

 
företagshälsovård Lund
företagshälsovård Lund Betahälsan

Hälsoundersökning Betahälsan Lund

 

Allt ovan ingår och du träffar även en sjuksköterska vid ett separat tillfälle för EKG och provtagning. Provtagning av levervärde, njurvärde, blodvärde, prostataprov (män över 45 år) och sköldkörtelprov (kvinnor). 

All personal på Betahälsan har tystnadsplikt. Inlämnade uppgifter samt det som tas upp i samtalen behandlas konfidentiellt.

Vid arbetsrelaterad ohälsa blir läkaren ofta den sammanhållande länken för att få en samsyn och ett helhetsperspektiv på vilka åtgärder som ska sättas in. Betahälsans personal arbetar tillsammans för att få den anställde frisk och arbetsför igen och för en kontinuerlig dialog med arbetsgivaren om hur detta görs på bästa sätt.

läkare som utfärdar intyg för försäkring, härdplast, körkort, friskhet, nyanställning 

 

LÄKARINTYG

 • Körkortsintyg
 • Friskintyg
 • Nyanställningsintyg
 • Försäkringsintyg
 • Tjänstbarhetsintyg

Betahälsan jobbar för att undvika sjukskrivning. Om det inträffar träder vårt rehabiliteringsteam in för en så snabb arbetsåtergång som möjligt.

Teamet gör en helhetsbedömning av individens arbetsförmåga och sätter in de resurser som behövs för att den anställde ska fungera på arbetet.

Betahälsan gör även rehabutredningar och funktionsbedömningar vid behov.

rehabilitering, övningar på balansboll 

Ergonomiska positioner, stå, gå, rak nacke, hålla mobiltelefon, sitta framför datorn, lyfta 

 

Rätt ergonomi – det billigaste sättet att skapa en god fysisk hälsa på arbetet!

Belastningsfaktorer är den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar enligt undersökningar från arbetsmiljöverket. De uppstår ofta i samband med arbetsställningar som är påfrestande för kroppen upprepade gånger och/eller under för lång tid. Tunga lyft, förflyttningar, stress och högt arbetstempo är andra orsaker.

Våra ergonomer gör

 • Anpassning av datorarbetsplats
 • Bedömning/kartläggning/anpassning vid andra arbetsuppgifter
 • Riskbedömningar för olika verksamheter på företaget
 • Ergonomiutredningar
 • Rapporter till Arbetsmiljöverket
 • Utbildning i lyftteknik och förflyttningar
 • Utbildar i SAM-Systematiskt ArbetsMiljöarbete, föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete, gäller för alla arbetsgivare och innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

Vår arbetsmiljöingenjör gör

 • Kontroller av luft, ventilation, kemiska ämnen
 • Utbildar i SAM

Ni får alltid en rapport som beskriver problemet, direkt utförda åtgärder samt förslag på
eventuella ytterligare förändringar. Vi samarbetar med Ergohuset för smidig leverans av bra ergonomiprodukter.

Systematiskt arbetsmiljöarbete illustration om arbetsförhållande kontroll undersökning riskbedömning åtgärder

 

Arbetsgivaren är skyldig att arbeta med SAM

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Vad innebär detta för ert företag?

Vi hjälper er att komma igång…

 • Vad säger Arbetsmiljölagen?
 • Hur arbetar man med SAM på ett bra sätt?
 • Hur identifiera och bedöma risker i arbetsmiljön?
 • Vilka åtgärder kan förebygga ohälsa och olycksfall?
 • Hur hanterar vi fysiska, psykiska och psykosociala delar av arbets-miljön?
 • Kriser och konflikter – hur agerar vi?
 • Hur arbetar ett skyddsombud?

Vi utbildar er i hur ni kan arbeta med Systematiskt Arbetsmiljöarbete – SAM och får in det som en enkel rutin i vardagen!

Våra psykologer och terapeuter arbetar med såväl individuella samtal, stresshantering och livscoaching (KBT, MI, Psykodynamisk) som organisationsutveckling, kommunikationsträning, konflikthantering, ledarskaps- och grupputveckling.  

psykisk hälsa arbetsplats 

 

Samtalsstöd – Välkommen till en varm och trygg samtalsmiljö

Chef och/eller personal kan hamna i situationer som kräver samtalsstöd för att personen ska komma tillbaka till sin fulla potential. Betahälsans samtalsterapeut Martina Ekholm utgår från evidensbaserade metoder som Kognitiv Beteendeterapi KBT och Motiverande Samtal MI. 

Hon arbetar även med strategisk gruppdynamik för medarbetare och chefs- och ledningsgrupper . I samtalet får personen/gruppen verktyg för att klara av svårigheter som denna upplever på arbetsplatsen på ett nytt sätt. 

Det finns även möjlighet att träffa Martina via Videosamtal. 

 

PASS-profilen som strategiskt verktyg 

Med hjälp av PASSprofilen synliggörs styrkor och förbättringsområden hos individen, gruppen och organisationen. Det blir då lättare att genomföra rätt åtgärder.

Vi jobbar med stresshantering på både individ- och gruppnivå. Verktyget visar var ursprunget till stressfaktorerna finns. PASS-profilen definierar både de områden inom företaget som behöver förändras och de områden som fungera bra. Samtidigt visar testet om orsaken till problemen främst ligger på individ- eller organisationsnivå.

passprofil strategiskt verktyg psykolog terapeut synliggörs styrkor och förbättringsområden individen, gruppen och organisationen   

 

Konflikthantering

En källa till dålig psykosocial arbetsmiljö är ofta konflikter eller bristande kommunikation. Vår psykolog Tord Emnert arbetar specifikt med kommunikationsträning och att lösa konflikter, nya som gamla.
 

Hantering av förluster – Sorgebearbetning

Processen att bearbeta förluster som t ex omorganisation, sjukskrivning, dödsfall och utanförskap.
 
Utbildningar
Betahälsan har även utbildningar i Mindfulness, stresshantering och kommunikativt ledarskap. 
Läs gärna mer om dem på vår utbildningssida

missbruk drogberoende droger, alkohol, spelkort, cigarrett, 

Vi utför drog- och alkoholtest vid misstanke eller t.ex. nyanställning. Misstänker ni att er medarbetare missbrukar alkohol, droger eller har spelmissbruk kan vi hjälpa er med stöd till både arbetsgivare och den anställde. Vi samarbetar även med företag som är specialiserade på insatser vid alkohol, spel- och drogberoende. 

Behöver ni utbildning i Hjärt-lungräddning och första hjälpen kontakta oss.

 

Kvinna som utbildar i HLR på en docka, hjärt-lungräddning, första hjälpen 

Företagshälsovård i Lund

Vi på Betahälsan erbjuder företagshälsovård i Lund. Att investera i personalvård är viktigt för att öka deras välmående. Företagshälsovård, hälsoundersökningar och ergonomi sker i preventivt syfte och kan ha stor påverkan på personalen och närvaron på jobbet. 

 

Kontakta oss

Kontakta oss om du har några frågor eller vill ha mer information. Man kan nå oss via e-post, telefon eller vårt kontaktformulär.