START

Hälsoundersökning i Lund


HÄLSOUNDERSÖKNING I LUND FÖR
PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG

Hälsoundersökning i Lund

Varför gör man en hälsokontroll/hälsoundersökning i Lund? Kan en
hälsoundersökning bidra till en bättre hälsa och ett bättre liv? Vad i livet påverkar vår hälsa? Kom till oss på Betahälsan för en hälsoundersökning i Lund.

Traditionellt sett har man vid hälsokontroller träffat läkare som gjort omfattande provtagning. Detta i syfte att leta efter sjukdomar genom att se om något prov avviker från det normala.

Den senaste forskningen visar att denna typ av hälsokontroll inte bidrar till en bättre hälsa eller lägre risk för sjukdomar. Sjukdom syns tyvärr sällan i prover innan man är sjuk. Betahälsan arbetar efter de senaste forskningsrönen vid hälsokontroller med fokus på hur man bäst påverkar sin hälsa och förebygger sjukdom.

Det viktiga vid en hälsokontroll är att tidigt hitta RISK för framtida sjukdom. Väldigt många sjukdomar kan man nämligen förebygga genom hur man lever. Detta gäller bland annat hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck, demens och många cancerformer.

Cancer som man hittills bevisat går att påverka med sina levnadsvanor är cancer i bröst, tjocktarm, urinblåsa, magsäck, lungor, livmoder, matstrupe och njurar. Forskning pågår som med stor säkerhet kommer att innefatta ytterligare cancerformer som går att påverka med livsstilen.

Kartlägga levnadsvanor genom hälsoundersökning

Genom att kartlägga sina levnadsvanor och mäta RÄTT saker ser man om man har RISKFAKTORER för FRAMTIDA sjukdom. Med ändrade levnadsvanor kan man minska dessa riskfaktorer och undvika en sämre hälsa. Man kan alltså i hög grad påverka sin hälsa och få ett bättre liv. Viktigast vid en hälsokontroll är att mäta kondition, blodtryck, blodsocker och blodfetter (kolesterol).

När man är över 50 år kan det vara motiverat med ytterligare provtagning och EKG. Kartläggning av levnadsvanor och mätning av kondition är dock fortfarande det viktigaste vid varje hälsokontroll.

Betahälsan i Lund erbjuder moderna hälsokontroller med rätt fokus. Vi arbetar för att på bästa sätt bidra till en bättre hälsa hos dig som privatperson och er som företag.

Läs mer om hälsoundersökning och hälsokontroll här.

Vill ni skapa ett arbetsklimat där de anställda trivs?
Vill ni satsa på en sund arbetsmiljö?
Skulle ni vilja ha få sjukdagar bland era anställda?
Betahälsan arbetar för att förebygga ohälsa och skapa hälsa så att ni mår bra och därmed presterar bra, med hjälp av våra hälsoundersökningar.

Våra dubbelutbildade fysioterapeuter är experter på såväl ergonomi, att anpassa arbetsmiljön, som behandling vid ont i rygg, nacke, axlar och knän. Se hur vi kan hjälpa dig! 

Både för privatpersoner och företag.

Välkommen att boka hälsoundersökningar genom att skicka e-post till Betahälsan på info@betahalsan.se  eller ring på telefon 046 – 888 38 80

Lyssna till:

Varför ska ni anlita Betahälsan för företagshälsovård?

Varför en bra ergonomi är oerhört viktig och hur Betahälsan kan hjälpa er att bli av med rygg- och nacksmärta.

Betahälsans hälsoundersökningar i Lund, finns att boka som Bas eller Utökad, se nedan vad som ingår.

Hälsoundersökning Betahälsan

Hälsoundersökning Bas

Innan ditt besök för hälsounderöskning i Lund besvarar du, efter bästa förmåga, frågor om hur du mår och om dina levnadsvanor. Detta gör du i en enkät som du fyller i via en länk. Vi diskuterar sedan dina svar vid ditt besök hos oss på Betahälsan.

Vid detta samtal kan du även ta upp allehanda problem och behov som du känner att du behöver hjälp med. 

Vid ditt besök mäter vi:

 
 • Blodtryck

 • Vikt, BMI

 • Midjemått

 • Längd

 • Kolesterol

 • HDL (det ”goda” kolesterolet)

 • LDL (det ”onda” kolesterolet)

 • Blodsocker(glukos)

 • Kondition genom ett cykeltest

Efter alla mätningar

Efter mätningarna summerar vi dina resultat och du ser då om du har några riskfaktorer för framtida ohälsa. 

Du ser också vilka friskfaktorer du har som du ska försöka att bibehålla. 

Du får tillgång till ditt resultat och din individuella statistik via ditt Hälsokonto. 

Detta skapar du i samband med att du besvarar enkäten.

För företag finns möjlighet att få tillgång till gruppstatistik om er grupp är tillräckligt stor.

Hälsoundersökning utökad

Hälsoundersökning Utökad

Vid Hälsoundersökning Utökad behöver du komma på två besök. Provtagning och kontroll av EKG görs vid besök ett. Ca en vecka senare kommer du för besök två. Du får då svar på din provtagning, gör konditionstest, diskuterar dina levnadsvanor och summerar din hälsa. Har du riskfaktorer för framtida ohälsa får du råd och stöd i hur du kan påverka och minska dessa.

Vid behov gör vi ytterligare undersökningar eller hänvisar till vård på vårdcentral eller via försäkringsbolag.

Förutom den provtagning

som ingår i

Hälsoundersökning Bas tas vid denna utökade hälsokontroll också:

 • Levervärden (ALAT, GT)

 • Njurvärde (kreatinin)

 • Blodvärde (Hb)

 • Sköldkörtelprov, TSH och T4

 • EKG

 • Lungscreening, PEF (riskgrupper)

 • Tillval: Prostataprov. PSA (män över 45 år)

Vid behov kan man beställa fler hälsoundersökningar såsom:

 
 • Spirometri (lungfunktionsmätning)

 • Audiometri (hörseltest)

 • Syntest (screening)

 • Kontroll av styrka och rörlighet

Betahälsan erbjuder även hälsoundersökningar för speciella behov, till exempel för byggnadsarbetare eller målare. Här ingår bland annat hörseltest som standard och även en fysisk undersökning för att se hur rörelseapparaten mår. Vi gör en bedömning om där är några problem med eller risk för belastningsskador och kan hjälpa er att komma till rätta med risker för fysiska skador i samband med arbetet. 

 

Våra ergonomer

Våra ergonomer åker ut till ert företag eller till den plats där ni för tillfället arbetar och gör en bedömning av risker för belastningsskador vid olika arbetsmoment.

Denna bedömning utmynnar i en skriftlig rapport där era arbetsmoment och arbetsställningar bedömts utifrån AFS 2012:2 (föreskriften om belastningsergonomi från Arbetsmiljöverket).

Om vi vid er hälsokontroll finner problem eller smärta från till exempel rygg, nacke, axlar eller knän kan våra fysioterapeuter ge behandling för detta. De är specialiserade på framför allt problem från rygg och nacke.

HÄLSOUNDERSÖKNING LUND – SÅ GÅR DEN TILL

Frågor om livsstil och hälsa

Inför din hälsoundersökning besvarar du frågor om dina hälsovanor och hur du upplever din hälsa. Tillsammans med sjuksköterska, fysioterapeut eller hälsoutvecklare diskuterar du svaren.

Konditionstest på cykel

När vi utför konditionstest på cykel får du cykla i 8 min på en nivå som ger en lätt andfåddhet. Alla kan genomföra testet, oavsett om man är fysiskt aktiv eller inte. Konditionstestet är en viktig faktor för att bestämma risk för framtida sjukdom.

Ett främjande samtal

Samtalet ger dig möjlighet att reflektera över din livsstil och dess betydelse för din hälsa. 

Vi fokuserar på nuläget och potentiella förändringar som du kan göra.

 

Mätningar

Vi mäter din längd, vikt, ditt midjemått, blodtryck, kolesterol och blodsocker. Vid utökad hälsokontroll tas ytterligare prover: Provtagning av levervärden, njurvärde, blodvärde, och sköldkörtelprov, samt kontroll av EKG, tillval prostata.

Rapport på individ- och gruppnivå

Du får inloggning till ett hälsokonto med en sammanställd rapport över ditt aktuella hälsoläge. Via ditt hälsokonto kan du följa utvecklingen av din hälsa år från år.

För företag kan gruppstatistik sammanställas som underlag för arbetsgivarens strategiska hälsoarbete (görs endast på grupper större än femton personer). På mindre företag ger vi en muntlig återkoppling om hälsoläget. Om vi ser några problem ger vi råd om vidare åtgärder för att stärka hälsan och välbefinnandet hos de anställda.

All personal på Betahälsan har tystnadsplikt. Inlämnade uppgifter samt det som tas upp i samtalen behandlas konfidentiellt.

Välkommen att kontakta oss.

RÄTT ERGONOMI - GOD FYSISK HÄLSA

Betahälsans ergonomer anpassar arbetsmiljön till människan, för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Läs mer här

LÄKARINTYG

Betahälsan erbjuder olika typer av intyg hos läkare, t ex:

 

 • Intyg för förnyelse av körkort, t ex för högre behörighet

 • Frisk-intyg för utlandsvistelse

 • Intyg vid nyanställning

 • Intyg vid teckning av försäkringar

 • Lagstadgade undersökningar för tjänstbarhetsintyg, s k medicinska kontroller. Dessa krävs då man arbetar med allergiframkallande produkter (t ex härdplaster), asbest, bly, kvicksilver eller kadmium).

 • Intyg av läkare vid nattarbete, handintensivt arbete eller då man arbetar med vibrerande verktyg

Välkommen att kontakta oss.

SAGT OM OSS och våra hälsoundersökningar i Lund

De årliga hälsoundersökningarna har ökat medvetenheten
hos oss om vikten av att bra kondition och levnadsvanor
för att orka vara produktiva och kreativa på jobbet
Hans Liljenborg
Ekonomichef Immunovia
Det är enkelt att samarbeta med Betahälsan. De har kompetent personal och det går snabbt att få en tid. Vi är mycket nöjda.
Maria Oberlies
HR-chef Studentlitteratur
Vi upplever att det är väldigt smidigt att samarbeta med Betahälsan. Ni finns alltid till hands med kort varsel för både besök och svar på frågor. Många i organisationen tycker att det är väldigt positivt att vi kan erbjuda dem hjälp kvalificerad hjälp och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete.
axis
Liv Andrésen
Axis Communications
Betahälsan är ett stort stöd för våra medarbetare när livet är tufft eller om något litet har hänt. Istället för att vänta på vårdcentralen så får medarbetaren hjälp och stöd direkt.

Jag har fullt förtroende för Betahälsans kompetens, leverans och service.
Nina Lund
Hotellchef Elite Hotel Ideon

Kan man göra en hälsokontroll hos er som privatperson?

Ja det kan man. Inte bara företag utan även du som privatperson är välkommen att kontakta Betahälsan i Lund för att boka tid för en hälsokontroll. Man kan boka antingen via e-post på info@betahalsan.se eller via telefon på nummer 046–888 38 80

Utför ni hälsokontroller på barn?

Betahälsan är en företagshälsovård i Lund som vänder sig till företag och till vuxna privatpersoner. För hälsokontroll på barn hänvisar vi till vårdcentral.

När det gäller fysioterapi tar vi emot barn, t ex vid ont i rygg, nacke, axlar eller knän.

Kan man söka er för ont i halsen?

Betahälsan är ingen vårdcentral och tar inte hand om akuta infektioner eller sjukdomar. Vid akut sjukdom bör man vända sig till sin vårdcentral.

Vid problem från rörelseapparaten, t ex ont i nacke eller rygg kan man boka en tid hos våra duktiga fysioterapeuter i Lund. De har dagliga akuttider för en snabb undersökning, bedömning och behandling.

Har ni fler kliniker än i Lund?

Betahälsan finns i Lund men arbetar över hela Skåne. Kliniker på fler orter har vi inte i dagsläget. Däremot tillhör vi nätverket Riksnära Hälsor och erbjuder genom detta nätverk företagshälsovård över hela landet.

Genom detta samarbete erbjuder vi motsvarande typ av hälsokontroller och tjänster över hela Sverige. Alltså inte bara i Lund.

Kan man söka er online?

Har man en sjukvårdsförsäkring kan man via sitt försäkringsbolag boka en tid till våra fysioterapeuter online. Tidsbokning i övrigt sker via telefon eller e-post. Betahälsan i Lund har möjlighet att ha digitala besök både inom fysioterapi och företagshälsovård. För en seriös undersökning och behandling krävs dock ett fysiskt besök.

Har ni långa väntetider för en hälsokontroll eller för undersökning och behandling hos fysioterapeut?

Nej. Vi erbjuder dagliga akuttider för undersökning, bedömning och behandling hos fysioterapeut. Tid till hälsokontroll kan man i regel få inom några dagar eller några veckor.

Välkommen att boka en tid!

COVID-19 SNABB ANTIGEN- OCH ANTIKROPPSTEST

Covid-test

Betahälsan erbjuder antigentest för att visa på att du inte har en pågående COVID-19 infektion inför t.ex. resa. Svar ges efter 15 min. Intyg utfärdas. Vi har även antikroppstest. Både för privatpersoner och företag. Tidsbokning 046 – 888 38 80, info@betahalsan.se

 

KONTAKTA OSS- HÄLSOUNDERSÖKNING LUND

Välkommen att kontakta oss via e-post, telefon eller vårt kontaktformulär.